Fortsat strategisk fokus leverer et halvårsresultat som forventet i KNI koncernen

 

Omhandlende periode: 1. april – 30. september 2020.

 

Periodens resultat

KNI opnåede i første halvår af regnskabsåret 2020/21 et resultat før skat på 56,0 mio. DKK mod 74,1 mio. DKK i 2019/20. Resultatet ligger på det forventelige niveau i forhold til budget.

KNI forventer at resultatet for 2. halvår af regnskabsåret 2020/21 vil kunne realiseres på et niveau, således at det samlede regnskabsresultat for hele regnskabsåret vil kunne indfri det oprindelige mål om et resultat i størrelsesordenen 108 – 118 mio. DKK før skat, med forbehold for endnu ikke identificerede Covid-19 effekter.

Situationen omkring den fortsatte globale pandemi Covid-19 følges nøje og der vil i den resterende del af regnskabsåret fortsat blive foretaget de nødvendige tiltag for at minimere den eventuelle økonomiske påvirkning heraf.

Rettelse af en fundamental fejl i de tidligere aflagte regnskaber

Selskabets egenkapital er med virkning pr. 31. marts 2020 – og således ved indgangen til halvåret 2020/21 - nedskrevet med 50 mio. DKK efter skat. Nedskrivningen skyldes en akkumuleret fejl i værdiansættelsen af selskabets lagerbeholdninger over en 9 årig regnskabsperiode.

Ifølge det gennemførte analytiske arbejde, så er en stor del af fejlen opbygget i regnskabsårene 2011/12 og 2012/13. I netop disse år havde KNI væsentlige udfordringer omkring korrekt håndtering af processer og stamdata. Dette blev således rapporteret detaljeret i både de tilhørende årsregnskaber og revisionsprotokollater. Hvorledes fejlen fordeler sig mellem netop disse to regnskabsår har ikke været muligt at estimere med sikkerhed, idet systemer og processer var ganske mangelfulde i de pågældende år.

De gennemførte analyser viser, at lagerfejlene beløbsmæssigt er stabiliseret i regnskabsåret 2013/14, og fra dette år og frem hovedsagelig er koncentreret til en beregningsmæssig fejl i de regnskabsmæssige opgørelser af lagerværdierne, som håndteres i et undersystem til ERP lagersystemet.

Den samlede beløbsmæssige effekt på de anførte 50 mio. DKK efter skat kan specificeres således:

  • Resultateffekt for perioden 2011/12 – 2012/13 (2 regnskabsår) kan opgøres til 36 mio. DKK efter skat
  • Resultateffekt for perioden 2013/14 – 2019/20 (7 regnskabsår) kan opgøres til 14 mio. DKK efter skat

Uvildig undersøgelse

Bestyrelsen har fået forelagt Deloittes rapport om den regnskabsmæssige fejl på varelageret. Bestyrelsen tager til efterretning, at rapporten konkluderer at der er tale om en regnskabsmæssig fejl og at der ikke har fundet underslæb sted.

Selskabet har i forlængelse af den konstaterede regnskabsmæssige fejl på varelageret besluttet at igangsætte en ekstra undersøgelse af processen omkring denne fejl - udført af endnu et uafhængigt revisionsfirma. Det er bestyrelsen og direktionens vurdering, at denne undersøgelse ikke vil påvirke den aflagte halvårsrapport.

Bestyrelsen afventer desuden politiets konklusion på den foretagne politianmeldelse af KNI A/S.

 

For yderligere informationer kontaktes administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen på pgs@akni.gl eller mobilnummer +299 55 37 03.

----

  • Årsregnskabsperioden for KNI A/S er 1. april – 31. marts.

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl