KNI A/S’ ordinære generalforsamling 2022

KNI A/S fik i sidste regnskabsår et overskud på 135 mio. kr. før skat. Både Varedivisionen og Energidivisionen giver selvstændige overskud mens Neqi A/S giver underskud.

Der har det seneste regnskabsår været fuldt fokus på at bringe KNI A/S tilbage på sporet efter flere års uregelmæssigheder i centrale regnskabsposter. Dette er lykkedes og årets resultat danner et stabilt grundlag for den videre drift og udvikling af selskabet.

Regnskabssagerne er afsluttet

”Sammen med selskabets nye revisor er der brugt mange ressourcer på at afslutte analyser og kvalitetskontrol af de problematiske regnskabsposter, der blev afdækket og undersøgt sidste år. Men også på at afsøge om der har været andre regnskabsposter med uregelmæssigheder.

Oprydningen i de problematiske regnskabsposter er nu endelig afsluttet og årsrapporten afspejler korrekte regnskabstal uden væsentlige usikkerheder,” udtaler Svend Hardenberg.

Lagersystemerne er gennemgået af dataspecialister i PwC og har ikke givet anledning til nye rettelser med relation til manipulationerne. Dette bekræfter tidligere erkendelse af, at manipulationerne er foregået i et ”lag” udenom lagersystemet.

Årets statusoptælling af varelagrene er gennemført i samarbejde med PwC og har givet anledning til nedskrivning af varelageret med 13 mio. kr. Denne nedskrivning har dog ikke relation til de gennemførte manipulationer. Sidste år blev lagerreguleringer for 16 mio. kr. ligeledes ikke indregnet, da de først skulle igennem et grundigt kvalitetstjek. Dette er nu gennemført og behovet for reguleringen er bekræftet. Den samlede regulering af lagrene er derfor 29 mio. kr.

PwC har ligeledes gennemført en grundig revision af selskabets anlægsaktiver og bekræftet sidste års observationer og korrektioner. Derudover er der gennemført en analyse af de bogførte anlægsaktiver helt tilbage til 1993. Dette har givet anledning til en samlet korrektion af anlægsaktiverne med 53 mio. kr. som ikke har direkte relation til de gennemførte manipulationer.

Samlet har de gennemførte analyser og kvalitetskontroller afdækket behov for yderligere korrektion af de historiske regnskabstal på 82 mio. kr. før skat. I dette arbejde er der ikke konstateret uregelmæssigheder i nye regnskabsposter hvilket er positivt. Det er ligeledes positivt, at analyserne endnu engang bekræfter, at der ikke er forsvundet likviditet ud af KNI A/S som følge af de afdækkede uregelmæssigheder.

Sidste år blev det konstateret, at der over 7 år i perioden 2013/14 til 2019/20 var gennemført uberettigede transaktioner fra Energidivisionen til Varedivisionen og Neqi A/S for i alt 79 mio. kr. Den gennemførte kvalitetskontrol bekræfter, at der uberettiget er overført 43 mio.kr. til Varedivisionen som er anvendt til investeringer i butikker og lagre og 36 mio. kr. til Neqi A/S som er anvendt til at understøtte driften i Neqi A/S. Disse uberettigede transaktioner påvirker ikke KNI A/S’ finansielle stilling, men har alene haft betydning for de enkelte forretningsenheders resultatopgørelse i de enkelte år.

Som en del af arbejdet er der etableret nye processer og kontroller både indenfor lager og anlæg hvilket vil give en større sikkerhed for korrekte registreringer af disse regnskabsposter.

Juridisk efterspil

Analyserne har også haft til formål at tilvejebringe dokumentation til brug for en juridisk vurdering af, om der skal ske politianmeldelser som følge af manipulationerne. Kompleksiteten i de afdækkede sager er høj og dokumentationen bliver i øjeblikket gennemgået grundigt af selskabets advokater, så der kan træffes en beslutning på et sikkert grundlag. Den juridiske vurdering er igangværende og når der foreligger en konklusion, vil selskabet melde yderligere ud.

Der er rejst krav overfor den tidligere regnskabschef om udbetaling af ca. 5,4 mio. kr. til KNI, på baggrund af bedrageri og dokumentfalsk. Dette er siden er forfulgt via domstolene. KNI har ved dom af 8. juli 2022 fået medhold i det rejste krav, herunder at de uberettigede udbetalinger skete som følge af bevidste handlinger fra den tidligere regnskabschef.

Den tidligere regnskabschef har anket dommen til Landsretten.

Nedskrivning af aktiver

Året er påvirket af en ekstraordinær nedskrivning af selskabets egenkapital, der ikke direkte vedrører de problematiske regnskabsposter.

Varedivisionens økonomi har hidtil givet indtryk af en indtjening, der var tilstrækkelig til at forrente de foretagne investeringer i divisionens butikker og lagre. Det reelle billede af Varedivisionens økonomi viser imidlertid, at divisionen i et normalt år kun kan præstere et mindre overskud. Et overskud, der indenfor en kortere årrække vil udvikle sig negativt, hvis urbaniseringen i landet fortsætter i samme takt. Dette overskud kan ikke imødekomme de krav der er til afkast i forhold til de værdier butikker og lagre er bogført til, hvorfor man regnskabsteknisk skal foretage en nedskrivning af værdierne. På dette grundlag er der foretaget en nedskrivning af divisionens anlægsaktiver på 283 mio. kr. før skat for at sikre balance mellem indtjeningen, og det krav der er til afkast af værdien af divisionens anlægsaktiver.

Det samme gør sig gældende i Neqi A/S hvor selskabets anlægsaktiver er nedskrevet med 70 mio. kr. før skat. 

KNI A/S er fortsat en solid virksomhed

Korrektionen af de historiske regnskabstal og nedskrivningen af aktiverne påvirker samlet egenkapitalen med 341 mio. kr. Til trods for denne nedskrivning er KNI A/S fortsat en solid virksomhed, som opfylder de nøgletal som bankerne stiller for at finansiere KNI A/S.

”Dette er et godt afsæt for det fortsatte arbejde der ligger foran os med de udfordringer som især urbanisering og renoveringsefterslæbet giver. Vi har fortsat behov for at forbedre resultatet, især i varedivisionen i de kommende år, for at kunne finansiere de nødvendige investeringer i butikker og lagre”, udtaler Jeppe Jensen.

Perspektiver for de enkelte forretningsområder i KNI A/S

Overskuddet i KNI A/S på 135 mio. kr. er sammensat af et overskud i Varedivisionen på 31 mio. kr., et overskud i Energidivisionen på 112 mio. kr. og et indregnet underskud efter skat i datterselskaberne på 10 mio. kr. hvoraf Neqi A/S realiserer et underskud på 11 mio. kr.

Årets resultat i Varedivisionen på 31 mio. kr. er negativt påvirket i første halvår i forbindelse med overgang til ny leverandør af dagligvarer samt forøgede koncernomkostninger, primært forbundet med udredningen af regnskabssagerne. Resultatet er omvendt positivt påvirket af nedskrivningen af anlægsaktivernes værdi, da omkostningerne til afskrivninger er reduceret.

Indtjeningen i Varedivisionen forventes at blive udfordret fremadrettet som følge af urbaniseringen. Samtidig er der i Varedivisionen behov for at øge investeringerne i butikker og lagre, hvilket stiller krav til et større overskud. Selskabet har i første omgang indgået en ny servicekontrakt med Selvstyret, der stabiliserer den årlige betaling på 18 mio. kr. for at sikre vareforsyningen i bygderne og vil igangsætte et strategisk arbejde, der kan sikre et indtjeningsniveau, som er holdbart fremadrettet.

Årets resultat i Energidivisionen på 112 mio. kr. er påvirket positivt af en forsinkelse i nedsættelse af forbrugerpriserne i det regulerede område som følge af valget til Inatsisartut i foråret 2021. Verdensmarkedsprisernes udvikling på brændstoffer har desuden i hele året givet et stort spænd mellem indkøbspriserne og salgspriserne der har påvirket resultatet positivt på det kommercielle område.

Der er stadig et stort arbejde med at renovere tankanlæg i hele Grønland ligesom der i de kommende år skal investeres i nye tankanlæg for at understøtte de nye lufthavne. Dette stiller krav om en fortsat høj indtjening i Energidivisionen.

Årets resultat i Neqi A/S på -11 mio. kr. har givet anledning til en tæt dialog med Selvstyret om de langsigtede rammer for Neqi A/S. Det er besluttet, at KNI A/S genetablerer egenkapitalen i Neqi A/S, og der er indgået en ny servicekontrakt mellem Neqi A/S og Selvstyret. Betalingen for servicekontrakten øges fra 9½ mio. kr. til 13 mio. kr. årligt, hvilket sikrer, at selskabet får en positiv driftsøkonomi.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl