Strategisk fokus og motiverede medarbejdere leverer endnu et tilfredsstillende resultat i KNI koncernen

Regnskabsåret 2017/18 har været endnu et begivenhedsrigt år, som har budt på mange nye tiltag og spændende udfordringer – og hvor det er lykkedes KNI at videreudvikle forretningen og levere resultater, der lever op til de mål og ambitioner, som selskabets strategi understøtter.

Med et resultat på 103 mio. DKK før skat kan koncernen notere et resultat på  samme niveau med forrige regnskabsår.

Årets resultat
Regnskabsåret blev  en periode, hvor KNI fortsatte med at styrke det økonomiske fundament i virksomheden ligesom yderligere optimering af arbejdstrivsel, serviceniveauet overfor kunderne samt forståelsen og respekten for at arbejde med ”det indre grønlandske liv” blev sat i fokus. Herudover har KNI fortsat arbejdet med den nye strategiproces Killingusaaq, som blev igangsat i slutningen af regnskabsåret 2016/17, og som løber frem til og med 2020.

Selskabets varedivision leverer et resultat, hvor aktiviteterne er gennemført med et overskud på 66 mio. DKK mod et overskud på 38 mio. DKK i forrige regnskabsår. Resultatforbedringen er tilvejebragt via en højere omsætning og en bedre indtjening bl.a. skabt gennem omkostningsreduktioner og indeholder ligeledes effekten af prisnedsættelser på en lang række basisvarer i Pilersuisoq.

Resultatet i Polaroil, selskabets energidivision, blev et overskud på 54 mio. DKK mod 65 mio. DKK i forrige regnskabsår. I regnskabsåret har forbrugerpriserne samlet set været nedsat med 65 øre pr. liter.

Årets resultat er påvirket negativt af en hensættelse til tab på 20 mio. DKK i den associerede virksomhed Pitsaasut ApS.

Resultatet efter skat på 70 mio. DKK og en egenkapital på 1.216 mio. DKK understreger KNI som en virksomhed med et solidt økonomisk grundlag.

Investeringer
Selskabets nuværende resultatudvikling er en helt afgørende forudsætning for at kunne foretage de nødvendige fremtidige investeringer, der skal nedbringe selskabets renoveringsefterslæb både i energi- og i varedivisionen. Det samlede renoveringsefterslæb udgør i størrelsesordenen 300 mio. DKK i varedivisionen samt 170 mio. DKK i energidivisionen. Investeringer på dette niveau kræver et stort fokus på at der tilvejebringes den nødvendige likviditet fra selskabets indtjeningsniveau.

De budgetterede planer for nedbringelse af renoveringsefterslæbet betyder at koncernen investerer kontinuerligt store summer i løbende vedligehold og nybyggeri. Investeringsniveauet har i regnskabsåret 2017/18 udgjort ca. 111 mio. DKK. I de kommende regnskabsår forventes et årligt investeringsniveau på niveauet 150 mio. DKK.

Udbytte og skatter
I henhold til aftale med KNI´s ejer, Selvstyret, er der afsat 20 mio. DKK i udbytte af årets resultat.

KNI har herudover i regnskabsåret 2017/18 betalt 75 mio. DKK i personskatter samt 25 mio. DKK kr. i selskabsskat.

Taqqissuut – KNI’s kompetenceudviklingsprojekt
KNI havde ved udgangen af regnskabsåret 2017/18 934 ansatte, hvilket svarer til i størrelsesordenen 760 fuldtidsstillinger. KNI tilhører dermed fortsat en af de største bidragsydere til arbejdspladser i Grønland.

I regnskabsåret har medarbejderudvikling - og uddannelse igen været et højt prioriteret område og koncernen har således arbejdet videre med kompetenceudviklingsprojektet Taqqissuut.

Selskabets egen interne Niuertunngorniarneq (købmandsuddannelse) har fortsat sit fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere, ligesom den interne uddannelse  Ikummatissaasivilerisunngorniarneq (Oil Terminal Manager uddannelse) nu er forberedt og klar til implementering.

Der er i dag 62 elever i hele KNI A/S, hvilket svarer til en forøgelse på ca. 20 % i forhold til forrige regnskabsår. En stor del af de færdiguddannede elever fortsætter i KNI A/S´ regi. 

Tak til medarbejderne, kunderne og samarbejdspartnere
Bestyrelsen og den daglige ledelse vil rette et stort tak til alle koncernens dygtige og motiverede medarbejdere samt andre gode samarbejdspartnere, og ikke mindst kunderne, som har bidraget med at gøre den positive udvikling mulig.

For yderligere informationer kontaktes administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen på mobilnummer +299 55 37 03.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl