KNI leverer et af de bedste resultater i koncernens historie

KNI-engros-pilersuisoq-polaroil-neqi-630px.jpg

Regnskabsåret 2015/16 blev endnu et år hvor det lykkedes KNI at videreudvikle forretningen og skabe et tilfredsstillende resultat. Med et resultat på 101 mio. DKK før skat har koncernen fastholdt den positive udvikling som blev igangsat i regnskabsåret 2013/14. Specielt i selskabets varedivision har resultatudviklingen været meget positiv i forhold til tidligere regnskabsår.

Årets resultat

Regnskabsåret 2015/16 har igen været et travlt år der har været fyldt med nye og spændende udfordringer, og hvor rigtig mange strategipunkter i ”KNI mod 2016” nu er implementeret i den måde som KNI drives på i dag. Ledelsen har ligeledes fortsat en målrettet omkostningsstyring, som har betydet, at det er lykkedes at fastholde de samlede omkostninger på et niveau, der svarer til forrige regnskabsår.

Bag bestræbelserne for et mere moderne KNI har omdrejningspunktet været varedivisionen. Varedivisionen giver nu et pænt overskud, hvilket blandt andet er skabt via bedre fokus på logistik, kategoristyring samt højere kompetencer i organisationen. I selskabets varedivision er aktiviteterne således gennemført med et overskud på 34 mio. DKK mod et overskud på 22 mio. DKK i forrige regnskabsår.

Resultatet i Polaroil, selskabets energidivision, blev et overskud på 64,1 mio. DKK mod 61,5 mio. DKK i forrige regnskabsår.

Resultatet efter skat på 68 mio. DKK og en egenkapital på 787 mio. DKK understreger KNI som en finansiel solid koncern.

Renoveringsefterslæb

Varedivisionens bygningsmasse er på over 400 bygninger i form af butikker og pakhuse, hvoraf mange er nedslidte og utidssvarende til butiks- og lagerdrift. Der er et betydeligt renoveringsefterslæb på bygningerne, der kan opgøres til i størrelsesordenen 300 mio. DKK.

Kombineret med programmet for nedbringelse af renoveringsefterslæbet, der over en årrække har været igangsat i energidivisionen, betyder dette at koncernen investerer kontinuerligt store summer i løbende vedligehold og nybyggeri. Investeringsniveauet har i regnskabsåret 2015/16 udgjort 75 mio. DKK. I de kommende regnskabsår forventes et årligt investeringsniveau på niveauet 120 mio. DKK.

Udbytte og skatter

I henhold til aftale med KNI´s ejer, Selvstyret, er der afsat 20 mio. DKK i udbytte af årets resultat.

KNI har herudover i regnskabsåret 2015/16 betalt 72 mio. DKK i personskatter samt 12 mio. DKK kr. i selskabsskat.

Taqqissuut – KNI’s efteruddannelsesprogram

KNI havde ved udgangen af regnskabsåret 2015/16 918 ansatte, hvilket svarer til i størrelsesordenen 747 fuldtidsstillinger. KNI er således fortsat  en af de største bidragsydere til arbejds-pladser i Grønland og koncernen har i indeværende regnskabsår arbejdet videre med projektet ”Taqqissuut”, der omhandler en specifik plan for uddannelse – og kompetenceløft for alle virksomhedens medarbejdere. Etableringen af en helt ny købmandsuddannelse er blandt andet et af de nyeste tiltag herunder.

Der er i dag 56 elever i hele KNI A/S. En del af disse vil have gennemført deres uddannelse i løbet af sommermånederne, mens andre nye påbegynder deres elevtid i den nærmeste fremtid. En del af de færdiguddannede butikselever fortsætter i KNI A/S´  regi. 

Tak til medarbejderne, kunderne og samarbejdspartnere

Bestyrelse og den daglige ledelse vil rette et stort tak til alle medarbejdere i KNI og andre gode samarbejdspartnere, og ikke mindst kunderne, som har gjort den positive udvikling muligt.

 

Peter Grønvold Samuelsen
CEO, KNI A/S

29. juni 2016


____________________________________ 

  • Årsregnskabsperioden for KNI A/S er 1. april – 31. marts.
  • KNI A/S afholder ordinær generalforsamling d 18. august 2016.

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl