KNI leverer et solidt halvårsresultat

KNI opnåede i første halvår af regnskabsåret 2015/16 et resultat før skat på 57,4 mio. DKK mod 46,7 mio. DKK i 2014/15.

Halvårsresultatet er opmuntrende og på baggrund heraf er det forventningen, at årsresultatet vil kunne indfri det oprindelige mål om et resultat på i størrelsesordenen 100 mio. kr. før skat. Resultatforventningerne vil kunne skabe et godt grundlag for at foretage de nødvendige investeringer, der skal nedbringe selskabets renoveringsefterslæb både i energi- og i varedivisionen.

Det forbedrede regnskabsresultat svarende til 10,7 mio. DKK i forhold til halvårsrapporten for 2014/15 er hovedsagelig tilvejebragt via en forbedret indtjening i begge selskabets divisioner. I varedivisionen er resultatet således forbedret med 6,9 mio. DKK, medens resultatforbedringen i energidivisionen har udgjort 4,3 mio. DKK.

Det forbedrede regnskabsresultat i selskabet er skabt ved fortsat at arbejde med strategiprojektet ”KNI mod 2016”, at forblive med at holde fokus på omkostningsbesparelser, uddannelse af medarbejdere og indførelse af nye arbejdsprocesser. Endelig har selskabet frasolgt ejendomme, som har betydet færre driftsmæssige afskrivninger.

De samlede omkostninger i koncernen er faldet fra 198,0 mio. DKK i halvårsrapporten for 2014/15 til at udgøre 195,6 mio. DKK. i indeværende halvår. Hovedparten af disse omkostningsbesparelser er realiseret indenfor almindelige driftsaktiviteter, herunder eksempelvis eksterne serviceydelser.

I halvåret 2015/16 har omsætningen udgjort 1.217 mio. DKK, hvilket svarer til et fald på knap 44 mio. DKK i forhold til halvåret 2014/15. I varedivisionen har omsætningen udgjort 650 mio. DKK og i energidivision 560 mio. DKK. I varedivisionen er omsætningen således steget med 1,1 %, hvorimod omsætningsniveauet er faldet 7,7 % i energidivisionen.

Omsætningen i varedivisionen er forøget indenfor detail aktiviteterne, medens markedet indenfor engros aktiviteterne derimod har oplevet et beskedent fald svarende til 2,8 %.

Faldet i omsætningen vedrørende energidivisionen kan primært henføres til et generelt lidt lavere aktivitetsniveau.

Især for Pilersuisoq´s vedkommende er det værd at bemærke, at den øjeblikkelige gode udvikling på indtjeningssiden kun er på lånt tid, og vil kunne i bedste fald kunne fastholdes i 3-5 år mere, hvorefter vores estimater desværre ikke ser for godt ud. Det skyldes fraflytning fra bygder og yderdistrikter, renoveringsefterslæb og store udbyttebetalinger til ejerne, som  på sigt vil udhule Selvstyrets servicekontraktbetaling til vareforsyningen.

For yderligere informationer kontaktes administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen på mobilnummer +299 55 37 03.

Faktaboks
KNI A/S´ årsregnskabsperiode løber fra 1. april til 31. marts.
KNI A/S er en koncern, som driver vareforsyning (Pilersuisoq), olieforsyning (Polaroil), KNI Engros, Duty Free, webshop (Pisisa) og datterselskabet Neqi A/S.
KNI beskæftiger ca. 1.000 medarbejdere fordelt i butikker i 66 byer og bygder og tankanlæg i 69 lokaliteter, servicekontor i Sisimiut, pakhuse i en række byer og et lammeslagteri i Narsaq.
KNI´s detailkæde Pilersuisoq driver ikke kun butiksdrift, men står også for, efter aftale med andre, ansvaret for helistop i bygderne, havnemyndighed i bygderne, bankfunktion, post og fragt, billetudstedelse for skibspassagerer og drift af Polaroil´s tankanlæg i bygderne. 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl